Sołectwo Młoszowa|piątek, Czerwiec 5, 2020
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Protokół z zebrania

Protokół z zebrania 

Porządek obrad:

Podział funduszu sołeckiego na rok 2013

Omówienie wykonywanych inwestycji w sołectwie

Propozycje budżetowe na lata 2013-14

Sprawy bieżące

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie czyli o 17.15, gdyż o 17.00 nie było kworum.
Obecni byli burmistrz Miasta Trzebinia pan Stanisław Szczurek, sołtys wsi Młoszowa pani Bożena Adamczyk oraz mieszkańcy wg listy.

Ad  1. Kwota funduszu sołeckiego na rok 2013 to 25286,00 złotych. Pani sołtys zaproponowała wypracowany razem z Radą Sołecką podział tych funduszy:

Zakup elementów sceny, podestów – 4000,00

Dogrodzenie placu zabaw – 6000,00

Spotkania integracyjne, festyny, imprezy, wakacje, ferie zimowe – 4000,00

Doposażenie Domu Kultury w lodówkę, do wykorzystania przez wszystkie działające tam organizacje – 1500,00

 Remont tablicy ogłoszeniowej i zakup nowych – 1000,00

Uzupełnienie oświetlenia – 3000,00

Zakup szafy na sprzęt i dokumenty sołectwa – 1580,00

Zakup zastawy stołowej – 1000,00

Zakup pakietu gier ogrodowych dla dzieci – 1200,00

Zakup materiałów ochronnych, roboczych, narzędzi, kwiatów, krzewów, materiałów do eksploatacji kosiarki, materiałów biurowych itd. – 2006,00

Po przedstawieniu propozycji wywiązała się dyskusja na temat punktu 3. Prezes OSP Młoszowa p. Trębacz chciał zagwarantowania w ramach tych środków konkretnej sumy na ferie ze strażą. Zgłoszono wniosek o przegłosowanie brzmienia punktu 3 z uwzględnieniem wpisania kwot przeznaczonych na organizację ferii zimowych w sołectwie -  400,00 na ferie zimowe z OSP Młoszowa i 400,00 na ferie zimowe dla Domu Kultury. Głosowało 19 osób, 17 za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
Radny p. Jura zaproponował, żeby projekt podziału funduszu sołeckiego był dostępny dla mieszkańców przed zebraniem  np. na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotycząca podziału funduszu sołeckiego na rok 2013. Głosowało 19 osób. 19 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad 2.
Burmistrz Miasta Trzebinia przedstawił zakres wykonanych i wykonywanych inwestycji w sołectwie. Stwierdził, że w 2011 roku inwestycje w Młoszowej sięgnęły kwoty 612 tys. złotych. W skład tych inwestycji wchodziło min. zagospodarowanie placu przy ul. Florkiewicza (plac zabaw), oświetlenie i ogrodzenie a także bieżące utrzymanie dróg, oznakowanie, utrzymanie terenów zielonych, prace mające na celu regulowanie Młoszówki, zimowe utrzymanie dróg i inne.

Ad 3. Burmistrz zapoznał także zebranych z planem inwestycji na lata 2012-2015 dla sołectwa Młoszowa.
Zagospodarowanie placu przy Florkiewicza – zrealizowane

Termomodernizacja ZSP – w trakcie realizacji

Likwidacja ogrzewania węglowego we wszystkich budynkach podległych gminie

Ul. Przy Skarpie – 2012 projekt techniczny z odwodnieniem – 2013 wykonanie

Ugorek – regulacja prawna – 2014 projekt – 2015 wykonanie

Wrzosowa – 2013 projekt – 2014 wykonanie

Przebudowa ulicy Kamieniec

Regulacja i umacnianie Młoszówki

Doposażenie placu zabaw, ogrodzenie

Na pisemne wnioski pani sołtys Bożeny Adamczyk do PZD, RPWiG w Chrzanowie i UMiG Trzebinia o zapewnienie w budżetach na  2013 tych instytucji środków na wymianę rurociągu i położenie nowej nakładki na DP1043K ulica Florkiewicza w Młoszowej dostaliśmy pozytywną pisemną deklarację, że środki na ten cel w w/w instytucjach zostaną zarezerwowane w budżetach tych instytucji na rok 2013.

Ad 4. Sprawy bieżące

WNIOSEK – poprawa oświetlenia na skrzyżowaniu w centrum wsi.

Poinformowano, że droga wojewódzka nr 79 została włączona do systemu via TOLL – przez co może zmniejszy się ruch ciężkich samochodów.

Zapytanie na temat pogłębienia koryta Młoszowki na Wzgórzu – burmistrz poinformował, że będzie wykonywany projekt zlewni dla tego rejonu i zostanie to rozwiązane.

Przekazano informacje na temat systemu wykaszania  min. na pracach zaplanowanych na ulicy Spacery włącznie z wyłączeniem jej z ruchu na czas prac.

Pytania na temat szybkiej kolei – wg informacji kolejowej prace związane z  przebudową maja być gotowe do kwietnia 2014. Powstanie łącznik ul. Trzeciej z ul. Szembeka.

Informacja burmistrza na temat Zespołu Pałacowo-Parkowego – trwają ostatnie prace nad podpisaniem porozumienia przejęcia obiektu przez AGH. Zespół ma być ogólnodostępny dla mieszkańców i sportowców.

Sprawy ustawy śmieciowej będą przedstawiane mieszkańcom na zebraniu na przełomie II i III 2013.

WNIOSEK – radny A. Jura złożył wniosek o 2 zebrania sołeckie w ciągu roku.

Pani sołtys poinformowała mieszkańców o możliwości spotkania z nią i Rada Sołecką w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00 w Domu Kultury w Młoszowej.
                                    
Protokołowała:    Magdalena Cebula

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.