Sołectwo Młoszowa|piątek, Czerwiec 5, 2020
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Rajd rowerowy Kraków- Trzebinia/Młoszowa 25.04.2015

Rajd rowerowy Kraków- Trzebinia/Młoszowa 25.04.2015 

rkt2

25 kwietnia 2015 r. Trzebińskie Centrum Kultury oraz Małopolski Związek Kolarski zapraszają do udziału w kolejnym Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym! Kraków-Trzebinia. Trasa: Kraków-Trzebinia (40 km), trasa mini Rudno-Trzebini (11 km)  dla dzieci.

Organizatorzy zapewniają numery startowe, pamiątkowe butony, posiłek na mecie, transport Trzebinia-Kraków i z powrotem (zapisy), oznakowaną trasę, opiekę organizacyjną i medyczną. Dla uczestników rajdu przewidziano także liczne atrakcje: konkursy, zabawy, upominki i pamiątki. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia jest wpisany w projekt pn.”Rodzinne Rajdy Rowerowe”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Regulamin rajdu, zasady zgłoszenia i więcej informacji na stronach: www.trzebinia.pl  i www.tck.trzebinia.pl

REGULAMIN REKREACYJNEGO RAJDU ROWEROWEGO  KRAKÓW-TRZEBINIA 2015 25.04.2015

Z uwagi na ogromne zainteresowanie i prośby cyklistów stanęliśmy na głowie i organizujemy transport powrotny do Krakowa. KONIECZNIE trzeba się na niego wcześniej ZAPISAĆ!

Zasady zapisów na transport w regulaminie, tel. 32 6-121-497; 32 6-121-602; 32 6-110-621  e-mail: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
3. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Krakowa i
Gminy Trzebinia, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej i Zespołu
Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

II. Organizatorzy:
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, Małopolski Związek Kolarski.
Osobami odpowiedzialnymi za organizację rajdu są komandor rajdu Adam Potocki
oraz prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki
Współorganizatorzy:
Województwo Małopolskie, Urząd Miasta w Trzebini, Miejsko-Gminna Ochotnicza Straż
Pożarna w Trzebini, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Trzebini, Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, Chrzanowskie
Centrum Rowerowe „Autobike”, Chrzanów ul. Kadłubek 24, www.autobike.com.pl, PTTK
Oddział Chrzanów Komisja Turystyki Kolarskiej, Sołtys i Rada Sołecka w Młoszowej, Malta
Służba Medyczna oddział Chrzanów, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.
Komitet organizacyjny:
Adam Potocki – Komandor Rajdu Kraków – Trzebinia
Marek Kosicki – Prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego, dyrektor RRR
Jerzy Gut – Zastępca Komandora Rajdu Kraków – Trzebinia
Tomasz Wójcik – Skarbnik Małopolskiego Związku Kolarskiego, z-ca dyrektora RRR
Ewa Jędrysik – Zastępca Dyrektora TCK w Trzebini
Daria Bryg – Sekretarz RRR
Jacek Woch – Komendant MGOSP
Irena Piątek – Komendant ZHP w Trzebini
Stanisław Paluch – Komendant Główny Malty Służby Medycznej

III. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się 25 kwietnia 2015 (sobota).
Start rajdu na trasie głównej 43 km – Kraków-Błonia (Cichy Kącik) – w odległości 20 m od lądowiska helikopterów o godz. 11.00.
Start rajdu na trasie MINI (proponowana dla dzieci) 11 km – Rudno (Parking przy ruinach zamku Tęczyn)
Przewidywany przyjazd do Młoszowej – meta rajdu rowerowego: wyjazd ze ścieżki rowerowej, ul. Szembeka, ok. godz. 13.00~15.30
Zakończenie imprezy: Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej, godz. 16.00.

IV. Trasa rajdu:
Trasa główna ma długość. ok. 43 km: Kraków ul. Mydlnicka, ul. Zarudawie, most na Rudawie, ul. Jesionowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Junacka, rondo Chełm, ul. Chełmska, ul. Za Skłonem, ul. Zakamycze, zjazd na polną drogę (zielony szlak rowerowy Greenway), Kryspinów (cały czas zielony szlak rowerowy Greenway, przez Budzyń, Cholerzyn, Mników (z możliwością zwiedzania rezerwatu Doliny Mnikowskiej), Czułów, Baczyn, Leśniczówka Kopce (pod autostradą) dalej zielonym szlakiem Greenway (Krakowska Droga), Rudno, Leśniczówka za Białką (Czerna), powrót na szlak niebieski, szlakiem niebieskim i zielonym – Linią Średnią – do szlaku czarnego, szlakiem czarnym do Młoszowej – wyjazd ze ścieżki rowerowej przy ul. Szembeka (meta rajdu rowerowego).
Trasa MINI ma długość ok. 11 km i prowadzi trasą rajdu j/w ze startem w Rudnie.
Przejazd przez drogę krajową nr 79 do ul. Forkiewicza. Zakończenie rajdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej.
Trasa rajdu będzie oznakowana strzałkami w kolorze różowym oraz tablicami podającymi dystans do mety.

V. Zasady uczestnictwa:
* W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowy wyposażeniem roweru:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
* Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba  samodzielnie jadąca na rowerze.
*Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór do pobrania na stronie www.tck.trzebinia.pl lub www.rrrm.pl).
*Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
*Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji. Na trasie przebiegającej przez miasto Kraków przejazd rajdu odbędzie się w formie kolumny, zabezpieczonej przez służby porządkowe i funkcjonariuszy Policji.
*W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
* Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
* W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
* Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo).
* W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.
* Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
* Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie  biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

VI. Zgłoszenia:
1. Rejestracja uczestników Rajdu odbędzie się wyłącznie w dniu rajdu 25.04.2015 w Krakowie – Błonia (Cichy Kącik) – w odległości 20 m od lądowiska helikopterów w godz. 9.00-10.30, a na trasę MINI w Rudnie (Parking przy ruinach Zamku Tęczyn) w godz.
12.00 – 13.00.
2. Zgłoszenia uczestników chętnych do skorzystania z transportu do Krakowa lub do Rudna oraz na powrót do Krakowa przyjmowane będą wyłącznie do dnia 22.04.2015 przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00), tel. 32 6121-497, 6121-602, 6110-621, e-mail: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl
3. Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie ze swoimi danymi osobowymi oraz akceptacją regulaminu rajdu. Za dzieci do lat 18 oświadczenie składają opiekunowie. Druki oświadczeń do pobrania na stronach www.tck.trzebinia.pl oraz www.rrrm.pl oraz dostępne będą przy zapisach w Krakowie i Rudnie.

VII Zasady bezpieczeństwa:
1) Rajd rowerowy na terenie miasta Krakowa odbędzie się z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, natomiast w dalszej części zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników.
2) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
3) Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
4) Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.30. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 15.30 przestają być uczestnikami rajdu.
5) Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane napisami „ORGANIZATOR – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia 2015”
6) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
7) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
8) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

VIII. Świadczenia od Organizatorów:
- udział w rajdzie jest bezpłatny
- bezzwrotny numer startowy
- mapka trasy z objaśnieniami
- pamiątkowy buton rajdowy
- los uprawniający do udziału w loterii
- oznakowanie trasy
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
- opieka medyczna i ratownicza
- dowóz osób i rowerów z Trzebini do Krakowa i z Trzebini do Rudna – wcześniejsze zapisy (zbiórka o godz. 8.00 na placu przy ul. Ochronkowej do Krakowa i o godz.11:30 do Rudna)
- odwóz osób i rowerów z Młoszowej do Krakowa (Cichy Kącik) – wcześniejsze zapisy (odjazd o godz. 16.30 z parkingu przy ul. Florkiewicza w Młoszowej)
- gorący posiłek oraz woda mineralna w Młoszowej w Zespole Pałacowo-Parkowym (po zakończeniu rajdu) na podstawie bloczka otrzymanego na starcie
- nagrody dla uczestników (rowery, nagrody rzeczowe, bony)

IX. Nagrody:
Nagrody główne (rowery) zostaną rozlosowane spośród wszystkich uczestników posiadających los otrzymany przy rejestracji, którzy przejadą trasę Kraków – Trzebinia lub Rudno-Trzebinia i będą obecni podczas losowania nagród. Podczas wydawania losów będzie zbierana opłata w wysokości 0.50 gr. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc organizacji pożytku publicznego. Jednemu uczestnikowi przysługuje tylko jeden los. Ponadto organizatorzy przewidzieli nagrody dla uczestników zabaw, konkursów i zawodów.

X. Numery kontaktowe:
Dyrektor RRR Marek Kosicki ,tel. 695-269-696
Z-ca komandora rajdu Jerzy Gut, tel. 662-078-210
Z-ca dyrektora RRR Tomasz Wójcik, tel. 606-319-571
Komendant MGOSP Jacek Woch, tel. 608-359-063
Kierownik trasy rajdu Ewa Jędrysik, tel. 604-833-379
Sekretarz RRR Daria Bryg, tel. 534-190-320
Malta Służba Medyczna Stanisław Paluch, tel. 723-117-117
Wóz techniczny Zbigniew Grabowski tel. 604-485-666

XI. Harmonogram rajdu:
8.00 – zbiórka uczestników korzystających z transportu do Krakowa (obowiązują wcześniejsze zapisy) Trzebinia, plac przy ul. Ochronkowej
9.00 – 10.30 zgłoszenia uczestników w Krakowie (Błonia – Cichy Kącik), 20 m od lądowiska helikopterów – zapisy, pobieranie numerów startowych, map, butonów, losu, bloczków na posiłek
11.30 – zbiórka uczestników korzystających z transportu do Rudna (obowiązują wcześniejsze zapisy) Trzebinia, plac przy ul. Ochronkowej
11.00 – rozpoczęcie rajdu (Kraków, ul. Mydlnicka)
11.30 – 12.00 – przejazd przez Kryspinów
11.50 – 13.00 – przejazd przez Mników
12.15 – 13.45 – przejazd przez Rudno
12.00 – 13.00 – Rudno (Parking przy Ruinach zamku Tęczyn) – zgłoszenia do Rajdu na trasę MINI 11 km (zapisy, pobieranie numerów startowych, map, butonów, losu, bloczków na posiłek)
13.00 – Rudno – start Rajdu Rowerowego na trasę MINI – 11 km
13.00 – 15.30 – przyjazd uczestników na metę rajdu w Młoszowej – wyjazd ze ścieżki rowerowej przy ul. Szembeka
od 13.30 – Zespół Pałacowo – Parkowy w Młoszowej – posiłek, odpoczynek
od 14.00 – festyn sportowy, konkursy, gry – Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej
15.00 – zawody dla dzieci
15.30 – losowanie nagród

16.00 – zakończenie imprezy
16.30 – odwóz uczestników z Młoszowej (parking przy ulicy Florkiewicza) do Krakowa (Cichy Kącik).

Tutaj można pobrać Oświadczenie rodziców

Tutaj można pobrać Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Rajdu Rowerowego

Tutaj można pobrać mapkę 

rkt

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.