Sołectwo Młoszowa|niedziela, Maj 20, 2018
Jesteś tutaj: Home » Ogólne » Informacja Starosty Chrzanowskiego

Informacja Starosty Chrzanowskiego 

pow.chrzanowski

Zgodnie z art.24a ust.2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na „modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego  Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia  – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim”.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie art.4 ust. 1a pkt 2, art.20 ust. 1 i 2, art.24a w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 z póź.zm.).

 Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu  modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego  Młoszowa w jednostce ewidencyjnej Trzebinia  – obszar wiejski, w powiecie chrzanowskim, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, upoważnione zostało konsorcjum: MGGP S.A.-pełnomocnik konsorcjum, ul. Kaczkowskiego 6, 33 -100 Tarnów  i  MGGP AERO Sp. z o.o. – uczestnik konsorcjum, ul. Kaczkowskiego 6, 33-00 Tarnów, zwane dalej Wykonawcą.

Pracownicy w/w konsorcjum będą posiadać upoważnienia imienne Starosty Chrzanowskiego do wykonywania w/w prac. Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych dotyczących granic działek, budynków oraz użytków gruntowych. Właścicieli i władających nieruchomościami uprzejmie proszę o udzielanie informacji o posiadanych gruntach, budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2016 poz.1629)  osoby wykonujące prace geodezyjne i  kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

W wyniku prac zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy:

Art. 24a.

1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Termin zakończenia pracy został określony na 31.10.2017 r.

 

  Janusz Szczęśniak - Starosta Chrzanowski

 

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.